Home Diger

Diger

5. Hastalık 
Parvovirus B 19’un neden olduğu, genellikle çocuklarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Kızlarda görülme oranı erkeklerden biraz daha fazladır. Vakaların % 70’ı 5-15 yaş arasındaki çocuklardır.

 

Klinik
Inkubasyon süresi 7-10 gün (4-21 gün)’dür. Subklinik enfeksiyonlar sıktır. Bifazik bir hastalıktır. Temastan yaklaşık bir hafta sonra hafif prodromal semptomlar (baş ağrısı, ateş, boğaz ağrısı, kaşıntı, burun akıntısı, karın ağrısı, artralji) ortaya çıkar ve 2-3 günde kaybolur. Artralji yetişkinlerde % 50 kadar yüksek oranda görülebilir. Yaklaşık 7 günlük bir semptomsuz d6nemden soma tipik ekzantem ortaya çıkar, bunun da 3 dönemi vardır: Önce yüzde kırmızı, “tokat yemiş çocuk görünümü” olarak tarif edilen eritem ve peroral solukluk görülür. Genellikle 1-4 günden sonra gövdede ve ekstremitelerin proksimaIinde dantel görünümünde makulopapüler döküntü geIişir. Üçüncü dönemde ise kaybolan döküntünün haftalar veya aylar sonra egzersiz, irritasyon, banyo veya güneşe çıkma gibi uyanlarla rekürensi söz konusudur. Döküntü özellikle yetişkinlerde kaşıntılıdır. Enantem görülmez. Döküntü çocukların % 75’inde. yetişkinlerin ise % 50′ den azında görülür.

 

Komplikasyonlar
Artropati (simetrik poIiartrit tarzındadır, genellikle parmaklar tutulur, temastan 2-3 hafta sonra gelişir, daha çok yetişkin kadınlarda görülür), kronik hemoIitik anemili hastalarda aplastik krizler, hidrops fetaIis (gebeliğin erken döneminde hastalığı geçiren annelerin çocukların % 10’unda görülebilir. Malformasyon bildirilmemiştir, bu nedenle abortus endikasyonu yoktur).

 

Epidemiyoloji ve bulaşma 
Bulaşma genellikle solunum yolu sekresyonları ile olursa da, atıklarla ve kan transfüzyonu veya anneden bebeğe vertikal geçiş şekIinde parenteral bulaşma da bildirilmiştir. Daha çok kış ve iIkbahar aylarında görülebilir, 4-7 yılda bir siklik epidemiler yapar. Ev içi temaslarda bulaşma riski % 30-50’dir.

 

Tanı
Döküntünün tipik olması ve hastalığın prognozunun iyiliği nedeniyle rutin laboratuvar testi gerekmez. Beyaz hücre sayısı genellikle normaldir, hafif eozinofili görülebilir. Birlikte hemolitik anemi gebelik veya artropati varsa serolojik tanı gerekebilir. Akut dönemde IgM pozitifliği veya konvalesan serumda akut döneme göre en az 4 kat IgG artışı veya negatifken pozitifleşme tanıyı doğrular. Virus standart hücre kültürlerinde üretilemez. PCR ve antijen testleri de mevcuttur.

 

Ayırıcı tanı
Kızamık, rubella, rozeola infantum, kızıl, riketsiyal ve enteroviral döküntüler, sistemik lupus eritematozus, ilaç erüpsiyonları, allerjik döküntüler.

 

Tedavi
Spesifik tedavi yoktur. Semptomatik tedavi (antipiretik, antihistaminik…) uygulanabilir. Vakaların aşırı sıcaktan ve güneş ışığından uzak tutulmaları uygun olur.